جامعه, گوناگون

احتمال کمبود این ویتامین در کودکان چاق زیاد است

چاقـی به معنای افزایش توده چربی بدن است. نکته بسیار مهمی در چاقی، چربی شکمی بوده که از نظر بالینی

کد خبر : 4064
یکشنبه 13 اسفند 1402 - 13:01

چاقـی به معنای افزایش توده چربی بدن است. نکته بسیار مهمی در چاقی، چربی شکمی بوده که از نظر بالینی اهمیت بالایی دارد. توزیـع چربـی بـدن تـا حـدی از نظـر هورمونـی کنتـرل می‌شود و تفـاوت بیـن مـردان و زنـان در تـوده چربـی معمولا در دوران بلـوغ آشـکار مـی‌شـود.

چاقـی یکـی از مهـم‌تریـن عوامـل خطـر بـرای ابتلا به بسیاری از بیمـاری‌هـای مزمـن است. پیامدهـای چاقـی نظیر افزایش ابتـلا بـه فشـار خـون، دیابـت، بیمـاری‌هـای عروقـی، اختـلالات روانـی و .. بـه شـدت در حـال رشـد اسـت.

اگرچـه تصـور مـی‌شـود افـراد چـاق بـه انـدازه کافـی تغذیـه مـی‌شـوند، امـا کمبـود ریـز مغـذی‌هـا در افـراد چـاق همـواره دیـده شـده اسـت؛ زیـرا افـراد چـاق تمایـل بـه مصـرف مـواد پرکالـری، پرچربـی و پــر کربوهیــدرات دارنــد و مصــرف ریزمغــذی ها، ویتامیــن‌هــا و امـلاح، در ایـن افـراد بـه نـدرت اتفـاق مـی‌افتـد.

یکـی از ایـن ریزمغـذی‌هـا کـه در افـراد چـاق نسـبت بـه سـایر ریزمغـذی‌هـا کمتـر مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیـرد، ویتامیـن دی است. ویتامیــن D یــک ویتامیــن محلــول در چربــی بــا نیمــه عمــر ۴ تـا ۶ هفتـه اسـت و کمبـود آن در افـراد چـاق در چندیـن مطالعـه مشـاهده شـده اسـت، اگرچـه علت آن بـه صــورت دقیــق مشــخص نیســت، اما چندیــن احتمــال بــرای ســطوح پاییــن ویتامیــن دی در کــودکان چــاق مطــرح شــده اســت، از جملــه آن‌ها می‌توان به کاهــش قــرار گرفتــن در معــرض نــور خورشــید بــه دلیــل ســبک زندگــی کــم تحــرک، رژیــم غذایــی نامناسـب، نخـوردن صبحانـه، افزایـش مصـرف نوشـابه و افزایـش مصـرف آبمیـوه‌هـای غیرطبیعـی و… اشاره کرد.

به گزارش دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، با توجه به خواص ضد التهابی ویتامین D، کمبود ویتامین D در کودکان منجر به افزایش التهاب در بدن شده و زمینه ابتلا به دیابت را نیز فراهم می‌کند.

همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته، به میزانی که شاخص توده بدنی افراد افزایش می‌یابد و دچار چاقی یا اضافه وزن می‌شوند، سطح سرمی ویتامین دی در بدن کاهش می‌یابد؛ بنابراین توصیه می‌شود سطح سرمی ویتامین دی در افراد به‌صورت دوره‌ای بررسی شود و در صورت لزوم مکمل‌یاری با ویتامین D صورت گیرد.

وب گردی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *